Flakkeese Spuisluis

Grevelingenmeer komt weer tot leven

In een land als Nederland, waar een groot gedeelte van het land onder de zeespiegel is gelegen, is de waterveiligheid van cruciaal belang. Om de zuidwestelijke kust van Nederland te beschermen is er halverwege de vorige eeuw gestart met de deltawerken. In 1965 werd de Grevelingendam opgeleverd als onderdeel van de deltawerken. Deze dam scheidt het Grevelingenmeer van de Krammer en draagt bij aan de waterveiligheid voor Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland en West-Brabant.

Naast de waterveiligheid is ook de waterkwaliteit van essentieel belang. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn dagelijks bezig om de waterkwaliteit te monitoren en waar nodig te verbeteren. In dit kader werd er in de jaren ’80 in de Grevelingendam een spuisluis gebouwd die water van de Grevelingen naar de Krammer kan spuien om zo het zoutgehalte te reguleren. Na het voltooien van de Brouwersdam was de spuisluis niet meer noodzakelijk en werd deze buiten gebruik gesteld.
 

Scope

In de afgelopen jaren verminderde de waterkwaliteit van het oostelijke deel van het Grevelingenmeer sterk. Uit onderzoeken en monitoring is bekend dat het onderwaterleven in het Grevelingenmeer langzaam aan het sterven is, omdat in de diepere delen van het Grevelingenmeer te weinig zuurstof in het water aanwezig is. Naar aanleiding daarvan is besloten om de Flakkeese Spuisluis opnieuw in gebruik te nemen. Door water van de Oosterschelde naar de Grevelingen te spuien zal het zuurstofgehalte in het oostelijke deel van het Grevelingenmeer weer gaan toenemen blijkt uit recente planstudies. Om dit te bewerkstelligen moet de Flakkeese Spuisluis gereedgemaakt worden om tweezijdig te kunnen spuien. Wat inhoudt dat er aan beide zijden van de sluis werkzaamheden moeten worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Baggerwerkzaamheden;
  • Slaan van nieuwe damwanden;
  • Creëren van een stortbed aan Grevelingenzijde;
  • Herstelwerkzaamheden aan de oude spui-inrichting en stortbed aan de Krammerzijde.
Meer zuurstof in het Grevelingenmeer

Werkzaamheden ARA

ARA Adviesburo is vanaf de tenderfase reeds betrokken bij dit project. In de tenderfase adviseerden wij op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie. Vanaf het moment dat het project aan de aannemerscombinatie Van den Herik–Spie was gegund, hebben wij naast deze gebieden ook werkzaamheden verricht op het gebied Omgevingsmanagement.

Ons Team Omgeving draagt er onder meer zorg voor dat de noodzakelijke ecologische maatregelen tijdig worden getroffen, de juiste vergunningen worden aangevraagd, er een goede en haalbare planning wordt opgesteld en dat de belanghebbenden worden geïnformeerd en afstemming over hun belangen plaatsvindt. Doordat het project een zeer korte uitvoeringsperiode kent en te maken heeft met beperkingen vanuit de Natuurbeschermingswet en de dijksluitingsperiode was het voor ons Team Omgeving een puzzel om alles in elkaar gepast te krijgen.

"De Flakkeese Spuisluis is opnieuw in gebruik genomen om water van de Oosterschelde naar de Grevelingen te spuien."

Een van de eerste stappen die ons Team Omgeving moest zetten was het in kaart brengen van alle belanghebbenden. Om de wensen, behoeften en belangen tijdig inzichtelijk te hebben, wordt met alle stakeholders een vooroverleg gehouden waarin het project wordt toegelicht. Het project kende verschillende belanghebbenden, zoals beroeps- en sportvissers, maar ook moest rekening worden gehouden met recreanten en de zeer bijzondere flora en fauna die in het gebied voorkomt. Door in een vroeg stadium alle belanghebbenden te informeren, bereikten wij dat de stakeholders de urgentie van de werkzaamheden inzagen en de werkzaamheden zonder conflicten met de belangen van stakeholders zijn gerealiseerd.

Naast het in een vroeg stadium in kaart brengen van alle belanghebbenden is het ook noodzakelijk om de benodigde vergunningen tijdig inzichtelijk te maken. In de tenderfase is ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening gestart met het maken van een uitgebreide vergunningenscan. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten vergunningplichtig zijn, of de reeds door opdrachtgever aangevraagde vergunningen compleet zijn en welke vergunningen nog aangevraagd moeten worden. Door dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, worden problemen in een later stadium van het project voorkomen.

Binnen het project is er op verschillende bestuurlijke niveaus een bevoegd gezag verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Zo ligt de Flakkeese Spuisluis nabij de provinciegrens van Zuid-Holland en Zeeland. Daarmee samenhangend dus ook nabij de gemeentegrenzen van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland en de aanliggende gemeente Tholen. Daarnaast speelt Rijkswaterstaat natuurlijk ook een belangrijke rol als opdrachtgever van het project, maar gelijktijdig ook als de beheerder van de wateren, rijkswegen en de primaire waterkering.

Naast dit complexe bestuurlijke speelveld zijn er voor de vergunningenmanager nog een aantal specifieke factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Zo is het Grevelingenmeer een Natura 2000-gebied, wat betekent dat het wordt beschermd vanuit de Vogel- en habitatrichtlijn. Tevens worden de werkzaamheden uitgevoerd in en nabij een primaire waterkering. Dit betekent dat de werkzaamheden niet tijdens het hoogwaterseizoen mogen worden uitgevoerd. Bijzonder in dit project was ook dat de werkzaamheden in den droge worden uitgevoerd. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening heeft deze werkzaamheden met bevoegd gezag afgestemd en zodoende konden in de kortst mogelijke tijd de werkzaamheden starten. Medio 2017 waren de werkzaamheden gereed en kunnen wij uitzien naar een vernieuwd gezond Grevelingenmeer.

Een stap in de goede richting: daar zijn wij trots op

Als bedrijf wat gevestigd is op het mooie eiland Goeree-Overflakkee hebben wij speciale interesse in het Grevelingenmeer, wat aan ons eiland grenst. Wij zijn er trots op mee gewerkt te mogen hebben aan een stap in de goede richting om het Grevelingenmeer weer tot leven te brengen. Niet alleen op het gebied van Omgeving, maar ook op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordeningen en Ecologie hebben wij ons ingezet. Uit nader onderzoek blijkt dat er nog meer stappen gezet moeten worden voordat het Grevelingenmeer weer genoeg zuurstof heeft en weer helemaal op kan leven. Het project Getij Grevelingenmeer houdt zich bezig met het uitdenken van de te nemen vervolgstappen. Een van de te nemen vervolgstappen is het maken van een doorlaat, zodat er weer beperkt getij terugkomt in het Grevelingenmeer. 

  • Grevelingenmeer
  • Natura 2000-gebied
  • Flakkeese Spuisluis

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft uw project behoefte aan een ervaren partij die u ondersteunt op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie. Een partner die met u meedenkt en met u samenwerkt om uw project tot een succes te maken? Kijkt u dan snel bij onze werkgebieden en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op