Compenserende maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost

Werken aan een zoetwatertracé voor Goeree-Overflakkee

In het Besluit Beheer Haringvliet (Kierbesluit) is besloten dat vanaf 2018 de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet indien de waterstand in het Haringvliet lager is dan in de Noordzee. Zo kunnen trekvissen de sluizen passeren en is de verwachting dat de oorspronkelijke brakwaterbiotoop van het Haringvliet zal herstellen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en neemt de slibophoping in het Haringvliet af.

Momenteel bestaat het gehele Haringvliet uit zoet water, wat tevens wordt gebruikt als drinkwater en irrigatiewater voor de intensieve landbouw op o.a. Goeree-Overflakkee. Het zoete water komt o.a. vanuit het inlaatpunt het Zuiderdiep (bij Stellendam) het eiland Goeree-Overflakkee binnen. Doordat de Haringvlietsluizen in de toekomst tijdelijk open worden gezet, zal het westelijke deel van het Haringvliet gaan verzilten. Hierdoor is compensatie nodig voor de zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee.

Het waterinnamepunt van het Waterschap Hollandse Delta wordt daarom naar het oosten verplaatst, zodat ook vanaf 2018 zoet water beschikbaar is op Goeree-Overflakkee. Om het zoete water richting het noordwesten over Goeree-Overflakkee te verspreiden, is de aanleg van een nieuw zoetwatertracé noodzakelijk. De werkzaamheden voor dit nieuwe tracé zijn onderverdeeld in drie projecten; west, midden en oost. Aannemer GMB Waterkwaliteit en Installaties voert  in opdracht van Waterschap Hollandse Delta het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost uit.

Project
Compenserende maatregelen Kierbesluit Goeree-Overflakkee Oost

Aannemer
GMB Waterkwaliteit en Installaties

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Looptijd
Maart 2016 - januari 2018

Scope

GMB verricht de volgende werkzaamheden aan het zoetwatertracé:

  • er wordt een inlaatvoorziening gemaakt;
  • de watergang in de Van Pallandtpolder wordt verdiept;
  • onder het Havenkanaal Middelharnis worden sifons geplaatst;
  • onder het Havenkanaal Dirksland worden sifons geplaatst.

De inlaatvoorziening bestaat uit een instroomput, een bassin en een pompinstallatie. De werkzaamheden vinden plaats door middel van open opgraving. De hevel wordt gebruikt om het zoete water vanuit het Haringvliet (onder de dijk door) de Van Pallandtpolder in te laten stromen.

Om de capaciteit van de watergang in de Van Pallandtpolder te verhogen wordt de watergang verdiept. De watergang in de Van Pallandtpolder gaat de inlaatvoorziening nabij Gemaal Koert verbinden met het sifon onder het Havenkanaal Middelharnis.

Tot slot wordt zowel onder het Havenkanaal Middelharnis als onder het Havenkanaal Dirksland een sifon geplaatst, zodat het zoete water de kanalen ondergronds kan passeren. Voor beide locaties wordt dit gedaan middels een schildboring en de aanleg van een bouwkuip aan de weerszijden van de kanalen.

De werkzaamheden ten behoeve van de drinkwatertransportleiding die wordt aangelegd door Evides Waterbedrijf vallen buiten de scope van dit project.

Werken in compartimenten om verstoring van de Noordse Woelmuis te beperken

Werkzaamheden ARA

ARA Adviesburo is vanaf de uitvoeringsfase in opdracht van GMB betrokken bij dit project. Ons Team Ecologie zorgt voor de ecologische begeleiding van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door GMB. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het van belang dat de natuurwaarden voldoende worden beschermd en dat de werkzaamheden niet in strijd zijn met de wet, maar ook dat geen onnodige stagnatie optreedt. Door voorafgaand onderzoek in de vorm van bureaustudies en veldinspecties wordt beoordeeld welke beschermde flora en fauna voorkomen in (de nabijheid van) het plangebied. In geval de beschermde soorten negatieve effecten ondervinden door de werkzaamheden, wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten te minimaliseren.

Binnen het plangebied is de Van Pallandtpolder het meest waardevolle gebied op basis van ecologie. Zo vormt de Van Pallandtpolder een geschikt leefgebied voor de Noordse woelmuis. Een zwaar beschermde soort die vrij veel voorkomend is op Goeree-Overflakkee in extensief beheerde rietvelden, natte kruidenrijke vegetaties en natte buitendijkse natuurgebieden. Gezien de intensiteit van de werkzaamheden in de Van Pallandtpolder kunnen Noordse woelmuizen negatieve effecten ondervinden. Daarom zijn maatregelen opgesteld om deze negatieve effecten te beperken, daarnaast is er voor gezorgd dat er een ontheffing werd verleend waarbij aanvullende voorschriften zijn opgenomen, zodat het werk voorgang kan vinden.

Om de gunstige staat van instandhouding van de Noordse woelmuis veilig te stellen is er gewerkt in compartimenten waardoor de verstoring werd beperkt tot een lokale schaal en er voldoende uitwijkmogelijkheden bleven voor de Noordse woelmuis. Verder werd (zoveel mogelijk) buiten het voortplantingsseizoen gewerkt, werd de vegetatie voor de werkzaamheden gemaaid en werd enkel vanaf de noordelijke oever aan de watergang gewerkt.

Bovenstaande omschrijft slechts de omgang met één van de natuurwaarden in het plangebied. Bij dergelijke projecten wordt ook altijd gekeken naar andere natuurwaarden, zoals beschermde flora en de ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Door al deze natuurwaarden te beoordelen en eventueel maatregelen te treffen, wordt er alles aan gedaan om de natuur in Nederland zo goed mogelijk te beschermen en daarmee overtreding van de wet te voorkomen.

Een nieuw zoetwatertracé voor Goeree-Overflakkee: daar zijn wij trots op

Goeree-Overflakkee is het mooie eiland waar ons adviesbureau is gevestigd. Een eiland wat rijk is aan flora en fauna en omringt wordt door Natura 2000-gebieden. Binnen het project hebben wij met genoegen gewerkt aan het minimaliseren van de effecten van de werkzaamheden op de aanwezige flora en fauna. Met trots kijken wij terug op de uitvoering van dit project en de wijze waarop de natuur op waarde werd geschat. 

  • Haringvliet
  • Zoetwatertracé
  • Natura 2000-gebied

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft u behoefte aan een partij die u ontzorgt op het gebied Ecologie? Kijk dan bij ons werkgebied Ecologie wat wij voor u kunnen betekenen. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op