Dijkversterking Spui West

Sterke dijken voor de toekomst

Het project omvat een dijkversterking aan de westelijke oever van het Spui op het eiland Voorne-Putten, zuidelijk van Spijkenisse. In de tweede toetsronde van de Toetsing Primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat een aantal waterkeringen in het gebied Voorne-Putten niet voldeden aan de wettelijke norm en daarom versterkt moesten worden. De versterking maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de Rijksoverheid maatregelen uitvoert om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Project
Dijkversterking Spui West

Aannemer
Van den Herik

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta

Looptijd
September 2014 - eind 2015

Scope

De scope van het project bestaat uit: 

  • Versterken van 2,8 km dijklengte;
  • Garanderen van een 50 jaar lang hoogwaterveilig dijktraject;
  • Inpassingen in de omgeving met behoud van waardevolle elementen.

De primaire doelstelling van het project is de hoogwaterveiligheid van het 2,8 kilometer lange dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen. De dijkversterking moet hierbij passen in zijn omgeving, waarbij bestaande functies en waardevolle elementen zoveel mogelijk behouden blijven. De dijkversterking is grotendeels uitgevoerd door het aanbrengen van een binnenberm (binnendijkse versterking). Bij enkele dijktrajecten is ook de buitenberm verflauwd (buitendijkse versterking) en op een enkele locatie vond de versterking plaats door het inbrengen van damwanden.
 

Versterking van de dijk begint met een sterk vergunningenproces

Werkzaamheden ARA

Wij voerden namens Van den Herik de coördinatie op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie uit. Zowel tijdens de tenderfase als tijdens de uitvoering van het project.

Op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening verzorgde ons team het volledige vergunningenmanagement. Van wegafsluiting tot lozing, voor bijna elke activiteit die uitgevoerd moet worden is een vergunning, melding of ontheffing nodig. Het inzichtelijk maken van de vergunningen, alsmede het tijdig aanvragen van deze vergunningen en het managen ervan neemt dan ook een prominente plaats in bij projecten. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening heeft tijdens de inschrijvingsfase van dit project voor de aannemer geïnventariseerd welke vergunningen reeds aangevraagd waren door opdrachtgever en welke vergunningen, ontheffingen en meldingen nog aangevraagd moesten worden om de dijkversterking mogelijk te maken. Op deze manier kon de aannemer bij de inschrijving op het project al rekening houden met de activiteiten die nodig zijn op het gebied van vergunningen en dit verwerken in zijn planning.

Bijkomend voordeel van het verwerken van de vergunningen in de planning is dat na gunning direct gestart kon worden met de voorbereiding van vergunningaanvragen. Om de stand van zaken op het gebied van vergunningen inzichtelijk te houden, zijn alle vergunningen en aanvragen door ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening bijgehouden in een vergunningenregister. Het gehanteerde vergunningenproces heeft ervoor gezorgd dat de vergunningen voor dit project tijdig verkregen zijn, van klein tot groot.

Op het gebied van Ecologie bracht ons Team Ecologie in de inschrijvingsfase de ecologische kansen, risico’s en benodigde activiteiten in kaart voor de aannemer. Zo konden deze onderdelen integraal worden uitgewerkt in de inschrijving. Rond het projectgebied komen verschillende beschermde flora-en faunasoorten voor. Daarnaast ligt het projectgebied nabij een Natura-2000 gebied. Dit betekende dat het project uitgevoerd moest worden binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. 

Na gunning hebben wij voor de aannemer een werkplan opgesteld waarin wij de werkwijze beschreven waarop tijdens de uitvoering van het project omgegaan moest worden met aanwezige natuurwaarden op en rond het dijktraject. Ook bevatte het werkplan maatregelen om de aanwezige natuurwaarden tijdens de uitvoering te beschermen. Om te zorgen dat het uitvoerend personeel de maatregelen op de juiste wijze hanteerde tijdens uitvoering verzorgde ons team Ecologie toolbox-meetings. Tijdens dergelijke meetings werden leidinggevenden en uitvoerend personeel door middel van schriftelijke en mondelinge instructies geïnformeerd over het correct toepassen van de handelswijzen zoals opgenomen in het werkplan. 

Verder werden werkterreinen voorafgaand aan uitvoering door onze ecologen gecontroleerd op aanwezige flora en fauna om te voorkomen dat beschermde soorten verstoord zouden worden. Bij kritische werkzaamheden waren onze ecologische deskundigen ook aanwezig bij uitvoering. Deze voorbereiding in combinatie met de ecologische begeleiding van ons Team Ecologie heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden in dit project grotendeels tijdens het broedseizoen uitgevoerd konden worden. 
 

Een sterke dijk voor de toekomst: daar zijn wij trots op

Ieder project is uniek en geeft bij afronding een trots gevoel over het gepresteerde. Zo ook bij de dijkversterking Spui West. Wij zijn er trots op dat alle vergunningen tijdig verkregen zijn en zodoende de uitvoering, wat dat betreft, volgens planning kon plaatsvinden. Wij zijn niet alleen trots op het resultaat, maar ook op de weg ernaar toe. Door de inspanningen van ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en ons Team Ecologie kon er grotendeels tijdens het broedseizoen gewerkt worden met de juiste vergunningen en zonder verstoring van de aanwezige flora en fauna.

  • Dijkversterking
  • Hoogwaterveiligheid
  • Landschappelijke inpassing

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft u behoefte aan een partij die u ontzorgt op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden wat wij voor u kunnen betekenen. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op