N307 Roggebot - Kampen

Onderdeel van het grotere geheel

Het project N307 Roggebot-Kampen maakt onderdeel uit van twee grotere programma’s; ‘de weg van A tot Z’ gericht op de wegverbinding Alkmaar-Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, gericht op waterveiligheid en natuurontwikkeling’. Daarnaast maakt het project onderdeel uit van het IJsseldelta Programma wat bestaat uit een aantal projecten die -in onderlinge samenhang- moeten leiden tot de vereiste waterstandsdaling. Het verwijderen van het Roggebotcomplex is de laatste stap in het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Pas dan wordt voldaan aan de taakstelling van het Rijk: het realiseren van een 41 cm lagere maatgevende waterstand op de IJssel bij Zwolle.

Opdrachtnemer van het project is de Combinatie Roggebot. Deze combinatie bestaat uit Van Gelder, Mobilis en Van den Herik. De provincie Flevoland is vanuit opdrachtgever de penvoerder. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel mede-opdrachtgever. 
 

Project
N307 Roggebot - Kampen

Aannemer
Aannemerscombinatie Roggebot

Opdrachtgever
Provincie Flevoland/ Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel

Looptijd
2020 - 2023

Projectdoelstellingen

Het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de N307 tussen Dronten en Kampen v.v. Dit wordt gerealiseerd door een brug in de N307 te leggen die een hogere doorvaarhoogte heeft dan de huidige Roggebotsluis met brug. Deze sluis wordt na realisatie van de brug verwijderd, waardoor de verkeersdoorstroming op zowel de weg als op het water verbeterd. Daarnaast wordt de kruising van de N307 en de N306 ongelijkvloers gemaakt, waardoor er een ononderbroken doorgang op beide wegen mogelijk wordt.

Het verbeteren van de waterveiligheid in de regio IJsseldelta. Doordat de sluis wordt verwijderd komt het Vossemeer in directe verbinding met het Drontermeer. Dit betekent dat er een meer natuurlijke dynamiek ontstaat, waarop de keringen van het waterschap Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta aangepast moeten worden. Ook wordt het waterprofiel aangepast waardoor water bij hoogwater uit de IJssel op een betere en veiligere manier richting het Vossemeer kan stromen. 

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit rond de N307 Roggebot-Kampen. De herinrichting van het gebied biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid

Werkzaamheden ARA

Binnen dit project zijn zowel een vergunningencoördinator als meerdere van onze ecologen werkzaam. 

De vergunningencoördinator draagt er zorg voor dat alle verschillende vergunningen en meldingen tijdig verkregen worden. Binnen dit project is er tijdens de tenderfase een scan van de aan te vragen vergunningen en meldingen gemaakt. Binnen deze vergunningenscan wordt gekeken of het project planologisch uitvoerbaar is, welke vergunningen en meldingen er dan benodigd zijn en met welke aanvraagtermijnen rekening gehouden moet worden. Nu het project in realisatie is, worden de vergunningen uit deze scan aangevraagd en wordt ingespeeld op uitvoeringswijzigingen die mogelijk nieuwe vergunningen met zich mee brengen. De vergunningen voor een dergelijk project zijn onder andere watervergunningen en omgevingsvergunningen, maar ook meldingen voor verkeersmaatregelen, baggerwerkzaamheden en werken in de vaargeul. De vele bevoegde gezagen op dit kleine projectgebied maakt het een uitdagend project vanuit Vergunningen en Ruimtelijke ordening bezien.

Daarnaast verzorgen onze ecologen de ecologische begeleiding voor dit project. Dat houdt in dat onze ecologen tijdens de voorbereiding op dit project verschillende plannen hebben geschreven om de werkzaamheden zo min als mogelijk belastend op de verschillende natuurwaarden te laten zijn. Voorbeelden van dit soort plannen zijn het ecologisch werkprotocol, verlichtingsplan en mitigatieplan. Daarnaast worden er buiten allerlei vrijgaven en schouwen uitgevoerd en worden de werkzaamheden ecologisch begeleidt. Op deze manier wordt hetgeen opgeschreven is in de plannen ook daadwerkelijk buiten op een ecologisch verantwoorde wijze uitgevoerd. 

  • Verkeersveiligheid
  • Waterveiligheid
  • Ruimtelijke kwaliteit

Meer weten over onze werkgebieden?

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op