DPO Hollands Diep

Verwijderen van twee Defensie pijpleidingen

Voor het transport van vliegtuigbrandstof heeft de Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO) een eigen pijpleidingennetwerk in Nederlandse bodem. Dit ondergrondse netwerk transporteert de brandstof vanuit de raffinaderijen en opslagterminals in de Europoort-Botlek naar de verschillende depots en vliegvelden. Het gaat daarbij om zowel militaire als civiele vliegvelden. Het netwerk is in Nederland zo’n 550 kilometer lang en maakt onderdeel uit van het grotere Central Europe Pipeline System. De eerste Nederlandse leidingen zijn rond 1957 aangelegd en worden sindsdien door de DPO beheerd en onderhouden. 

Project
DPO Hollands Diep

Aannemer
Van den Herik Kust- en Oeverwerken

Opdrachtgever
Defensie Pijpleidingen Organisatie

Looptijd
Januari 2021 - mei 2021

Scope

Tussen Numansdorp en Willemstad lagen twee DPO leidingen die buiten gebruik waren geraakt. DPO heeft daarom aan Van den Herik opdracht gegeven om deze leidingen te verwijderen tussen de putten bij de dijk van Numansdorp en bij de splitsing Westdijk/ Noordlangerweg bij Willemstad. Het ging om een traject van ruim drie kilometer. De leidingen kruisten daarbij twee primaire waterkeringen, het Hollands Diep, wegen en een volkstuincomplex. Voor uitvoering was het werk opgedeeld in verschillende fases waarbij verschillend materieel werd ingezet. Zo bestonden de fases uit: 

  • Verwijderen leidingen op land door middel van open ontgraving;
  • Verwijderen leidingen op het water door middel van hakset en baggeren;
  • Verwijderen leiding in primaire waterkering met bodempersluchtraket.
Voor uitvoering was het werk opgedeeld in verschillende fases

Werkzaamheden ARA

Binnen dit project hebben wij werkzaamheden verricht op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden waren verschillende vergunningen en meldingen nodig. Denk daarbij aan omgevingsvergunningen, watervergunningen, sloopmeldingen en meldingen besluit lozen buiten inrichtingen. Onze vergunningenmanager heeft verschillende overleggen gevoerd met bevoegde gezagen om de benodigde vergunningen te bespreken. Zo werd overleg gevoerd met Rijkswaterstaat als waterbeheerder en vaarwegbeheerder van het Hollands Diep en met het waterschap als beheerder van de primaire waterkeringen.
 

Het Hollands Diep is aangewezen als beschermd natuurgebied, mede hierom moest voorafgaand aan de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol  worden opgesteld en de stikstofdepositie worden berekend. Onze ecologen hebben voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol samen met de uitvoerder een veldinspectie uitgevoerd om goed in beeld te krijgen met welke (beschermde) natuurwaarden er tijdens de uitvoering rekening gehouden moest worden. Zo werd er onder andere onderzocht of er geen verblijfplaatsen van de bever nabij het werkterrein aanwezig waren. Hier werden echter alleen oude vraatsporen van gevonden. In het werkprotocol zijn vervolgens maatregelen opgenomen ter bescherming van beschermde natuurwaarden, zoals preventieve maatregelen ter bescherming van algemene broedvogels en enkel overdag werken langs de oevers om verstoring van foeragerende bevers te voorkomen.  

  • Hollands Diep
  • Beschermd natuurgebied
  • Verwijderen pijpleidingen

Meer weten over onze werkgebieden?

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden of neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op