Versterking Markermeerdijken

Voor een veilige toekomst

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijken worden versterkt zodat ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders nu en in de toekomst droge voeten houden. Meer informatie is te vinden op de website Markermeerdijken. De Alliantie is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen. Het Hoogheemraadschap is tevens de opdrachtgever van de Alliantie. 

Project
Versterking van de Markermeerdijken

Aannemer
Alliantie Markermeerdijken

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Looptijd
2016 - 2021

Scope

De scope van het project bestaat uit het versterken van 33 kilometer aan dijk. In het achterland zijn diepe polders te vinden, Natura-2000 gebieden, grote steden, dorpen en toeristische trekpleisters. De veelzijdigheid van dit gebied in combinatie met de slappe ondergrond (klei en veen) maakt de dijkversterking een complexe opgave. Het dijktraject is opgeknipt in 15 modules waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Iedere module bestaat uit maatwerk. 

Een complexe opgave in een veelzijdig gebied

De dijkversterking

Op veel plekken is de dijk niet stabiel genoeg. Op andere plekken moet de bekleding vervangen worden of moet de dijk worden opgehoogd. Vaak is sprake van meerdere veiligheidsproblemen die aangepakt moeten worden. De dijk wordt per module op verschillende manieren versterkt met grond. Bijvoorbeeld door een binnenwaartse versterking, een buitenwaartse versterking of het aanleggen van een buitenberm of kruinverhoging. Op veel plekken worden de verschillende wijzen van versterken gecombineerd om alle veiligheidsproblemen op te lossen. Ook maakt de Alliantie gebruik van innovatieve oplossingen, zoals een oeverdijk. De oeverdijk bestaat uit een breed maar flauw aflopend zandlichaam wat de waterkerende functie van de bestaande dijk overneemt. Het is voor het eerst in Nederland dat in een watersysteem als het Markermeer een oeverdijk wordt aangelegd. Om de overlast voor de omgeving te beperken wordt ruim 90 procent van het materiaal aangevoerd over water. Hiervoor worden vaargeulen en loswallen gebruikt. 

Werkzaamheden ARA

Een van onze vergunningenmanagers ondersteunt de Alliantie op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening. In het voortraject zijn door de Alliantie de hoofdvergunningen aangevraagd en verkregen. Daarmee is echter nog niet de uitvoeringsfase van het project geregeld. Ook voor de uitvoering zijn namelijk vergunningen nodig om het werk te mogen en te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de vergunningen voor het maken van loswallen, werkwegen en depots. 

Onze vergunningenmanager checkt welke vergunningen nodig zijn en regelt de aanvraag van deze vergunningen. Intern verzamelt hij tijdig de verschillende aanvraagdocumenten en onderhoudt hij contact met de bevoegde gezagen. Ook geeft hij advies en beantwoordt hij allerhande vragen over de benodigde vergunningen voor het project. Iedere module in het project vraagt om nieuwe vergunningen en ontheffingen, wat het werk omvangrijk maakt. Door samen te werken met de collega’s binnen de Alliantie wordt zo de uitvoering van het project mogelijk gemaakt. 

  • Uitvoeringsfase
  • Vergunningenmanager
  • Samenwerken

De komende 50 jaar veilige Markermeerdijken

Met deze dijkversterking maakt de Alliantie de Markermeerdijken voor de komende 50 jaar weer veilig. Wij zijn er trots op hieraan te mogen meewerken. Dankzij de versterking zijn 1,2 miljoen Noord-Hollanders de komende tijd weer verzekerd van droge voeten. In een waterrijk land als Nederland geheel niet onbelangrijk. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op