Onderhoudsprestatie­contract IJsseldelta en Twentekanalen

Onderhoudsprestatiecontract IJsseldelta en Twentekanalen

Via het Onderhoudsprestatiecontract wordt er meerjarig onderhoud gepleegd aan de oevers en het profiel van de IJssel en Twentekanalen. Het projectgebied bevat zowel de IJssel als het Twentekanaal en de zijtak daarvan. De IJssel meandert van Westervoort (bij Arnhem) via Zutphen, Deventer, Kampen en het Ketelmeer naar het IJsselmeer. Hierbij legt de IJssel een totale lengte van ongeveer 125 km af. Het Twentekanaal loopt vanaf de IJssel bij Eefde via Goor en Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden heeft het kanaal een aftakking die doorloopt tot Almelo. Door die vertakking spreken we ook wel van het meervoud Twentekanalen. Het hoofdkanaal heeft een lengte van 47 km en de zijtak is 16 km lang. Al met al gaat het om een projectgebied van in totaal bijna 200 km.

Project
Meerjarig onderhoud IJsseldelta

Aannemer
Combinatie Van den Herik – BAM

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Looptijd
Oktober 2014 – december 2020

Scope

Aan iedere rivier en kanaal moet regelmatig onderhoud worden gepleegd. Binnen dit onderhoudsprestatiecontract worden bomen gekapt die te dicht op de oeverlijn staan en de oeverconstructie met de wortels aantasten. De resterende houtopstanden worden waar nodig teruggesnoeid om te zorgen voor een goede waterafvoer en mooi aanzicht. Tevens worden de kribben en schouwpaden (waar nodig) bijgewerkt, wordt er onderhoud gepleegd aan de bruggen en worden er op de ondiepe gedeeltes van de IJssel (achterstallige) baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en gebruik van de wateren te garanderen.

Het primaire doel van het project is het in stand houden van de infrastructuur in het beheergebied, met upgradewerkzaamheden, voor een periode van vijf jaar. Het contract is eind 2019 verlengd met één jaar tot en met eind 2020. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren wordt de veiligheid bevordert, blijft de vrije doorstroming van het water behouden, en behoudt de scheepvaart het zicht op de vaargeul en vaarwegmarkering. Daarnaast zijn de kribben en oevers beter te inspecteren wanneer er zo min mogelijk begroeiing op staat.

Werken in verschillende natura 2000-gebieden

Werkzaamheden ARA

Wij zijn sinds de tenderfase bij dit project betrokken en hebben na gunning ons ingezet op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordeningen en Ecologie. Ons Team Vergunningen & Ruimtelijke Ordeningen bevindt zich, zoals bij veel van onze projecten, in een complex bestuurlijk speelveld. In totaal ligt het projectgebied in twee provincies, eenentwintig gemeenten en vier waterschappen en is de opdrachtgever een Rijksactor. Door het grote aantal publieke bestuursorganen is strategisch vergunningenmanagement van belang waarbij er eerst wordt geïnventariseerd welke werkzaamheden in de desbetreffende gemeenten en waterschappen wanneer en hoe uitgevoerd moeten worden. Aan de hand van deze inventarisatie kan de vergunningenmanager zich een beeld vormen welke gemeenten betrokken zijn bij het project en welke vergunningen er voor de geplande werkzaamheden benodigd zijn.

Met de inventarisatie in de hand kan de vergunningenmanager heel concreet vooroverleg voeren met de vergunningverlenende instanties. Door een open gesprek aan te gaan met de vergunningverlener en waar mogelijk in te spelen op de belangen en wensen van het bevoegd gezag, verloopt het vergunningaanvraagproces soepel en vlot. Naast het voeren van (voor)overleggen en het indienen van vergunningaanvragen is het correct administratief verwerken van alle eisen / voorschriften uit vergunningen en meldingen ook een kerntaak van de vergunningenmanager. Zeker in een project van dergelijke omvang is het van groot belang dat er een duidelijk vergunningenregister is.

Ons Team Ecologie draagt zorg voor een verantwoorde manier van werken. Aanwezige flora en fauna mag niet significant verstoord raken door de werkzaamheden. Onze ecologen hebben inventarisatie gemaakt van welke flora en fauna aanwezig is in het projectgebied en aan de hand daarvan een passende beoordeling opgesteld. Dit omdat het project zich bevindt in verschillende Natura 2000-gebieden, namelijk ‘Rijntakken’, ‘Ketelmeer & Vossemeer’, ‘Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’, ‘Zwarte Meer’ en ‘De Wieden’. In de passende beoordeling zijn de werkzaamheden getoetst en is er gekeken of deze werkzaamheden een niet-onevenredig nadelig effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. Op basis van deze passende beoordeling is er een Natuurbeschermingswet-vergunning afgegeven, waarna de werkzaamheden konden starten.

Ons Team Ecologie heeft tevens veel aandacht besteedt aan het schouwproces voorafgaand aan de werkzaamheden. Op basis van de gedragscode Flora en Fauna RWS is het verplicht om vlak voor de start van werkzaamheden een schouw uit te voeren om te onderzoeken of er geen conflict kan ontstaan met de beschermde flora en fauna in het werkgebied. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar trekvogels en andere dieren die in het projectgebied zijn neergestreken. De resultaten van de inspectie worden door onze ecologen geanalyseerd en verwerkt. Op deze manier wordt er op een ecologisch verantwoorde manier gewerkt en wordt de aantasting van de aanwezige natuurwaarden geminimaliseerd.

Een veilige vaarweg: daar zijn wij trots op

Wat op het eerste gezicht lijkt op eenvoudig onderhoud aan de vaarweg blijkt op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie toch meer complex te zijn. Wij zijn er trots op de aannemerscombinatie te mogen ondersteunen op deze werkgebieden en zo het onderhoud aan de IJssel en Twentekanalen mogelijk te maken. Zo kan de scheepvaart weer verzekerd zijn van een veilige vaarweg in een ecologisch waardevol en soortenrijk gebied.

  • Veilige vaarweg
  • Upgradewerkzaamheden
  • Natura 2000-gebieden

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft u behoefte aan een betrouwbare partij die u kan ontzorgen op het gebied van Vergunningen & Ruimtelijke Ordening en Ecologie? Kijk dan bij onze werkgebieden wat wij voor u kunnen betekenen. Nieuwschierig geworden naar andere projecten die wij hebben gedaan? Kijkt u dan bij onze andere referentieprojecten. 

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op