Dijkverbetering waddenzeedijk Ameland

Veilige dijken in een dynamische omgeving

In Nederland gelden scherpe normen waaraan waterkeringen moeten voldoen. Voor de dijkring van Ameland moet rekening gehouden worden met een combinatie van extreme golven en hoge waterstanden. Een situatie die zich eens in de 2000 jaar kan voordoen. Om ervoor te zorgen dat de dijkring van Ameland voldoet aan de veiligheidseisen en extreme weersituaties kan doorstaan wordt de dijk aan de zuidzijde van Ameland versterkt.

Project
Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Aannemer
Combinatie Van den Herik- Jansma Drachten

Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân

Looptijd
December 2015 - 2018

Scope

De scope van het project bestaat uit:

  • Het verbeteren en versterken van circa 16,5 km aan dijkbekleding aan zeezijde;
  • Het verhogen van de kruin van de dijk met circa 35 cm;
  • De aanvoer van 800.000 ton aan materiaal (steen, klei, zand, asfalt, granulaat);
  • Vervangen van 3 uitwateringduikers;
  • Aanleggen van 1 uitwateringduiker.

De dijkversterking vindt gefaseerd in ongeveer 3 jaar tijd plaats, want in verband met de veiligheid (hoogwaterperiode) en de aanwezige natuurwaarden (broedseizoen) kan er enkel in de zomermaanden gewerkt worden.

Focus op het creëren van kansen en mogelijkheden

Werkzaamheden ARA

Ameland is een dynamisch eiland met veel verschillende belanghebbenden. Bij zowel de werkzaamheden als de bijbehorende logistieke onderneming dient oplettend omgegaan te worden met de belangen van recreanten, beroepsscheepvaart, bewoners, pachters, clubs, verenigingen en organisaties, en diverse andere belangengroepen. Ook spelen factoren zoals wet- en regelgeving, verkeer, archeologie, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, waterhuishouding en natuurwaarden een rol. Heldere communicatie, overleg, afspraken en het beperken van hinder zijn minstens zo belangrijk. Op alle fronten is het essentieel om het project in goede banen te leiden. Bij uitstek een klus voor ons Team Omgeving. Een van onze omgevingsmanagers ging dan ook aan de slag bij dit project en zorgde voor de contacten met belanghebbenden door middel van een proactieve benadering. 

Bij omgevingsmanagement ligt de focus niet op het omgaan met problemen, maar op  het creëren van kansen en mogelijkheden. De omgevingsmanager informeert de verschillende belanghebbenden over het project, over het doel, de locatie, planning, mogelijke hinder, consequenties voor bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en bij wie men terecht kan voor informatie, klachten en vragen. Belanghebbenden worden ook proactief benaderd middels sociale media, informatieborden, posters, persberichten, brieven, inloop-bijeenkomsten en persoonlijke communicatie (keukentafelgesprekken). Daarnaast worden excursies georganiseerd waarbij de projectlocaties bezocht kunnen worden en zijn diverse actoren georganiseerd in belangengroepen en een klankbordgroep.

Het verbeteren van 16,5 km primaire waterkering inclusief alle bijbehorende transportbewegingen heeft altijd in meer of mindere mate hinder voor de omgeving tot gevolg. Bij hinder kan gedacht worden aan verlichting, vervuiling, zichthinder, trillingen en geluid. Door de combinatie Van den Herik – Jansma Drachten is de werkwijze, methode, planning en logistiek zodanig ontworpen dat hinder naar de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt. De hinder die onontkoombaar is bij een grootschalig project als het verbeteren van de Waddenzeedijk, wordt helder en tijdig gecommuniceerd door de omgevingsmanager.

Bij omgevingsmanagement zijn niet alleen mensen betrokken, ook de natuurlijke en fysieke omgeving spelen een significante rol. Bij het project zijn experts betrokken op de verschillende vakgebieden, zoals kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, vrijkomende materialen, bodem en water en natuur. De relevante aspecten uit deze vakgebieden dienen zorgvuldig op elkaar afgestemd worden, zodat alles op het juiste moment geregeld is en de werkzaamheden doorgang kunnen ondervinden. De werkzaamheden zelf, dienen natuurlijk ook de aanwezige natuur en abiotiek niet negatief te beïnvloeden.

Een geslaagd project: daar zijn wij trots op

Een dijkversterking over een dergelijk lang gedeelte van de dijk brengt onherroepelijk hinder met zich mee. Wij zijn er trots op dat de werkzaamheden in goed overleg met de omgeving konden plaatsvinden. Waarbij hinder zoveel mogelijk werd geminimaliseerd en samen met de omgeving werd gekeken naar kansen en mogelijkheden. Dit maakte het project een geslaagd project!

  • Omgevingsmanagement
  • Waddenzeedijk
  • Verschillende belanghebbende

Meer weten over onze werkgebieden?

Heeft u behoefte aan een ervaren omgevingsmanager? Iemand die de focus kan verleggen van problemen naar kansen en mogelijkheden? Kijk dan bij ons werkgebied Omgeving en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op