Overig nieuws

Werken in het broedseizoen

11-04-2022 | Ecologie

In maart is het vogelbroedseizoen weer van start gegaan. Veel vogels zijn al druk in de weer met nesten bouwen. Voor onze ecologen betekent de start van het broedseizoen ook de start van een nieuw veldwerkseizoen. Waarmee moet u rekening houden m.b.t. broedende vogels?

Het broedseizoen loopt ‘globaal’ van maart t/m augustus. Wanneer vogels precies broeden, verschilt per soort en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Door de zachte winter dit jaar begonnen sommige ganzen bijvoorbeeld in februari al met broeden, waardoor er al vroeg risico’s ontstonden  voor geplande werkzaamheden. Volgens de Wet natuurbescherming is het immers verboden om nesten van vogels opzettelijk te beschadigen of vernietigen, het verplaatsen van nesten is ook verboden (art 3.1, lid 2). Ook mogen vogels niet (opzettelijk) verstoord worden waarbij er sprake is van invloed op hun gunstige staat van instandhouding (art 3.1 lid 4 & 5).

In het broedseizoen is het daarom extra belangrijk om ecologische vrijgaven/schouwrondes uit te voeren kort voor de start van werkzaamheden. We willen dit zo kort mogelijk van te voren uitvoeren omdat er nieuwe nesten gebouwd kunnen worden tussen de vrijgave en de start van werkzaamheden. Tijdens deze vrijgaven/schouwrondes wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van andere beschermde soorten.  

Vrijgaven en schouwrondes worden vaak bij groenwerkzaamheden en werkzaamheden aan gebouwen of kunstwerken uitgevoerd. Soms komt het voor dat nesten aangetroffen worden waar je ze niet verwacht, bijvoorbeeld bij het opknappen van oude schuren. Dit kunnen juist veilige en rustige plekken zijn om te broeden. Op de bijgevoegde foto is een nest te zien die werd aangetroffen in een oude schuur bovenop een ragebol. Nesten vallen in eerste instantie vaak niet op door dat ze goed gecamoufleerd zijn. Onze ecologen zijn het echter gewend om goed te kijken en houden ook het gedrag van vogels en hun sporen in de gaten om de aanwezigheid van (mogelijke) nesten in kaart te brengen.

Als er nesten worden aangetroffen dan bepalen onze ecologen wat er mogelijk is qua werkzaamheden. Er moet vaak gewacht worden tot vogels volledig zijn uitgebroed als nesten binnen de locatie van werkzaamheden liggen. Dit kan soms een tijdje duren, zeker bij een tweede legsel. Hiernaast moet (aanvullende) verstoring vaak voorkomen worden zodat er geen invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende soort. Hiervoor wordt vaak een minimale verstoringsafstand aangehouden waarbij er in een zone rondom het nest niet gewerkt mag worden. Dit kan ook gelden voor nesten nabij werkterreinen. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk voorkomen dat vogels hinder ondervinden van de werkzaamheden waardoor ze zich succesvol kunnen voortplanten.

Hiernaast zijn er per provincie vogelsoorten aangewezen waarvan de nesten en hun functionele leefomgeving jaarrond beschermd zijn. Bijv. nesten van de roofvogels, uilen en zwaluwen. Is er zo’n nest aanwezig, dan bepaalt de ecoloog welke maatregelen nodig zijn ter bescherming van het nest. In sommige gevallen moet er een ontheffing aangevraagd worden als werkzaamheden nodig zijn waarbij het risico bestaat dat het nest zal verdwijnen.

Wilt u deze risico’s beperken?

Middels een ecologische inspectie kan er tijdig voor de werkzaamheden vastgesteld worden of een locatie geschikt is als broedlocatie en of er jaarrond beschermde nesten op de locatie of in de omgeving aanwezig zijn. Hierdoor kunnen er op tijd maatregelen getroffen worden om de locatie ongeschikt te maken als broedlocatie of kan er op tijd een ontheffing (i.v.m. jaarrond beschermde nesten) worden aangevraagd. Hiermee voorkomt u uitstel van de werkzaamheden en overtreding van de Wet natuurbescherming. Extra fijn voor de vogels, gezien ze veel investeren in hun voortplanting en het helaas nog slecht gaat met veel soorten. Ze zijn uiteraard niet voor niks beschermd en vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem.

Ecologie

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze afdeling ecologie voor meer informatie over inspecties i.v.m. broedvogels en andere beschermde soorten, wij zijn u graag van dienst!

Stuur Jan Janse een bericht