Overig nieuws

Otter Challenge

07-05-2015 | Ecologie

“1000 otters in 2020”, luidde de uitdaging van de Otter Challenge. Op 5 november 2014 is de Challenge gelanceerd in nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers IUCN NL, Enviu en 11 partners, waaronder diverse natuurorganisaties, stichtingen, verenigingen en ontwikkelaars. Met de Otter Challenge worden door natuur- en milieuorganisaties, experts, studenten, ondernemers en bedrijven ideeën ontwikkeld gericht op het bevorderen van de overlevingskansen voor de otter.

Samen met KWS Infra en VolkerWessels hebben de ecologen van ARA Adviesburo B.V. zich in gezet voor deze Challenge. De Challenge is gericht op het ontwikkelen van ideeën om de overlevings- en verspreidingskansen voor de otter in Nederland te vergroten, zodat de introductie van de otter uiteindelijk succesvol kan eindigen met een grote Nederlandse populatie!
 

De otter wordt bedreigd

De otter kwam tot begin vorige eeuw vrij algemeen voor in Nederland. Vanwege de afwezigheid van natuurlijke vijanden zoals beren en lynxen heeft de otterpopulatie eeuwenlang kunnen gedijen in ons land. In de eerste helft van de vorige eeuw vertoonde de soort echter een sterke afname ten gevolge van verkeerslachtoffers, jacht, verdrinking in fuiken, vergiftiging, watervervuiling en het verdwijnen van geschikt leefgebied. In de jaren 80 stierf de otter uit in Nederland.

Nadat het dier eind vorige eeuw uit ons land verdween maakt betere bescherming, een succesvolle herintroductie in 2002 en herstel van de waterkwaliteit terugkeer mogelijk. In de periode 2002-2009 zijn 31 otters uitgezet in Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. De otter heeft zich sindsdien verspreid naar omliggende gebieden in Overijssel, Friesland, Gelderland, Drenthe en Flevoland. De totale populatieomvang is sinds de herintroductie toegenomen tot ruim honderd dieren. De uitbreiding van de populatie gaat gepaard met een sterke verspreidingsdrang en hier wringt dus de schoen! Otters die uit hun opgroeigebieden een eigen territorium gaan zoeken komen namelijk vele hindernissen tegen die hen vaak fataal worden…

In 2013 stierven 25 otters ten gevolge van verkeersverwondingen, 80% van de totale ottersterfte in dat jaar en een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie. Jonge mannetjesotters gaan aan het begin van de herfst op zoek naar een nieuw leefgebied waarin ze zich kunnen voortplanten. In hun tocht kruisen zij dikwijls een aantal gevaarlijke autowegen. Veel van hen overleven de tocht niet omdat zij bij hun oversteek worden aangereden. Het zijn vaak dezelfde plekken waar de otters overreden worden en deze catastrofale afloop kan heel goed vermeden worden. Een andere frequent waargenomen doodsoorzaak is het terecht komen van otters in visfuiken, met verdrinkingsdood tot gevolg. Als deze trend doorzet, komt er snel een einde aan het voorzichtige herstel van de otterpopulatie. Aan het einde van de zomer van 2014 stond de teller alweer op 20 nieuwe meldingen van aangereden otters.

Hoe werkt de Otter Challenge?

De Otter Challenge daagde ondernemers, studenten natuurliefhebbers en anderen die willen bijdragen aan het voortbestaan van de otter uit om innovatieve en creatieve business ideeën in te sturen die bestaande oplossingen financieel duurzaam kunnen maken of die nieuwe oplossingen bieden voor de onnatuurlijke doodsoorzaken van de otter. De Challenge was een onverwacht groot succes. In de ideation fase kwamen in totaal 57 ideeën binnen. Daarvan gingen 15 veelbelovende ideeën door naar de enrichement fase. Bij het maken van de selectie keek de pre-jury (met o.m. Patrick Bakelaar van ons bureau) vooral naar de positieve impact, de algemene haalbaarheid, de financiële onderbouwing, schaalbaarheid en de innovativiteit van de ideeën. Na de enrichement fase gingen vijf topideeën door naar de finale.

Andy Palmen won de finale van de Otter Challenge op 25 maart 2015 met zijn idee om een ottervriendelijke autoverzekering te implementeren. Met deze verzekering staat de autoverzekeraar per klant een gedeelte van de winst af aan investeringen in infrastructurele maatregelen voor de otter. Als verzekeraars investeren in het veiliger maken van wegen voor otters helpen zij direct mee om (schade door) aanrijdingen van otters te voorkomen, wat ook voordelen voor de verzekeraar biedt. Palmens plan moet er voor gaan zorgen dat Nederland 1000 otters telt in 2020. Hij kreeg 12.000 euro om zijn plan ten uitvoer te brengen.

De tweede prijs ging naar Thomas Arts. Zijn idee betreft een door Volkerrail ontwikkelde faunapassage, welke qua duurzaamheid, kostprijs en opties tot continue monitoring een goede plaats kan innemen bij het oplossen van de meest urgente knelpunten voor de verspreiding van de otter in Nederland.  Met deze tunnels onder de autosnelwegen wordt voorkomen dat de otter deze gevaarlijke wegen moet oversteken om zich te verspreiden. Ondanks dat de ottersafe specifiek is gericht op otters kunnen ook andere wildsoorten goed gebruik maken van de passage en kan de passage hier specifiek op ingericht worden. Het idee werd beloond met een bedrag van 3000 euro.
 

Het einde?

Officieel is de Otter Challenge ten einde gekomen. Voor de finalisten en met name de prijswinnaars is dit nu eigenlijk pas het begin. Voor de verdere ontplooiing hebben de finalisten via het platform en het draagvlak wat daaruit ontstond nu voldoende aanknopingspunten. De prijswinnaars kunnen met het geld dat zij hebben gewonnen en het aangeboden business development traject hun ideeën nog verder uit denken en realiseren. Om de financiële drempel voor de idee-eigenaren te verlagen krijgen zij ook hulp van financiële adviseurs. En wie weet, misschien telt Nederland straks in 2020 daadwerkelijk 1000 otters. Met dank aan de Otter Challenge en alle mensen die zich ervoor hebben ingezet!

Wilt u meer weten over Otter Challenge en wat er van de ideeën geworden is? Stuur Jan Janse een bericht